Листа потребних уџбеника 2012/​2013.

Листа уџбеника за прву годину друштвено-​језичког смера


1. 21109 Љиљана Николић, Босиљка Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовима за гимназије и стручне школе,ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


2. 21111 Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић, Историја књижевности за гимназије и стручне школе,ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


3. 21113 Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


4. 21118 Иво Тартаља,Теорија књижевности за гимназије и стручне школе I – IV разред, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


5. 21117 Ранко Бугарски, Увод у општу лингвистику I – IV разред, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


6. 21122 Татјана Катић, Снежана Ферјанчић, Историја за гимназије (сви смерови), ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

7. 21172 др Љиљана Гавриловић, др Душан Гавриловић, Географија за гимназије, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


8. 21164 др Нада Шербан, др Мирко Цвијан, др Радиша Јанчић, Биологија за гимназије и пољопривредну школу, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


9. 21177 др Павле Миличић и други, Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


10. 20 Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, „КРУГ


11. 21169 др Никола Клем, Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


12. 21199 др Милан Распоповић, Физика за гимназије, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


13. 27 Наташа Чалуковић, Физика 1 – збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, „КРУГ


14. 21188 Славољуб Ђукић, Радивој Николајевић, Милена Шурјановић, Општа хемија за гимназију друштвено-​језичког смера и четворогодишње стручне школе, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


15. 21190 Момчило Јоветић, Неорганска хемија за гимназију друштвено-​језичког смера и рударскo-​геолошку и кожарску школу, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


16. 21158 Љиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели, Латински језик за 1. разред средње школе – I година учења, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


17. 21171 др Соња Маринковић, Музичка култура за гимназије, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


18. 21820 Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Ликовна култура за гимназије и стручне школе, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


Листа уџбеника за прву годину природно-​математичког смера


1. 21109 Љиљана Николић, Босиљка Милић, Читанка са књижевнотеоријским појмовимаза гимназије и стручне школе, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


2. 21111 Јован Деретић, Марија Митровић, Злата Бојовић, Историја књижевности за гимназије и стручне школе, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


3. 21113 Живојин Станојчић, Љубомир Поповић, Граматика српскога језика за гимназије и стручне школе I – IV разред, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


4. 21118 Иво Тартаља, Теорија књижевностиза гимназије и стручне школеI – IV разред, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


5. 21117 Ранко Бугарски, Увод у општу лингвистикуI – IV разред, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


6. 21122 Татјана Катић, Снежана Ферјанчић, Историја, за гимназије (сви смерови), ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


7. 21127 Смиља Марјановић-​Душанић, Европа у раном средњем веку (додатак уз уџбеник историје за I разред гимназије природно-​математичког смера), ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


8. 21172 др Љиљана Гавриловић, др Душан Гавриловић, Географија за гимназије, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


9. 21164 др Нада Шербан, др Мирко Цвијан, др Радиша Јанчић, Биологија за гимназије и пољопривредну школу, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


10. 21177 др Павле Миличић и други, Математика за гимназије и стручне школе са четири часа наставе недељно, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


11. 20 Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 1 – збирка задатака и тестова за први разред гимназија и техничких школа, „КРУГ


12. 21169 др Никола Клем, Рачунарство и информатика за гимназије и стручне школе,ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


13. 21199 др Милан Распоповић,Физика за гимназије, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


14. 27 Наташа Чалуковић, Физика 1 – збирка задатака и тестова за 1. разред гимназије, „КРУГ


15. 21187 Розалија Хорват, Милоје Ракочевић, Општа хемија за општу гимназију и гимназију природно-​математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


16. 21191 мр Милена Шурјановић, Радивој Николајевић, Збирка задатака из хемије за I и II разред, за гимназију природно-​математичког смера, медицинску и пољопривредну школу, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


17. 21158 Љиљана Вулићевић, Мирјана Маскарели, Латински језик за 1. разред средње школе – I година учења, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


18. 21171 др Соња Маринковић, Музичка култура за гимназије, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ


19. 21820 Видосава Галовић, Бранка Гостовић, Ликовна култура за гимназије и стручне школе, ЈПЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ

Read more: Листа потребних уџбеника 2012/​2013.